O nás

Společnost Tekton Solutions s.r.o. je spolehlivým dodavatelem služeb z oblasti stavebnictví od přípravy, projektu a realizace stavby bytových i nebytových prostor, až po kompletní rekonstrukce a další stavební činnosti.

Příprava stavby

Zhodnocení a definování požadavků na danou stavbu, na základě kterého je proveden hrubý odhad potřebné investice a zhodnocení proveditelnosti záměru před zadáním projektu. Na základě zjištěných průzkumů je zadán autorizovanému projektantovi návrh na zpracování projektové dokumentace, nebo studie (jedná-li se o větší projekt). Ten v souladu s požadavky investora vypracuje projektovou dokumentaci a výkaz výměr, který je podkladem pro ocenění stavby a samotnou realizaci.

Realizace stavby

Zajišťujeme kompletní realizaci stavebního díla tzv. na klíč v souladu s platnými prováděcími předpisy. Spolupracujeme při řešení technických detailů, změn dle požadavků investora včetně souvisejících dopadů realizačních i cenových.

Dokončení a předání stavebního díla

V rámci dokončení stavby organizujeme finální přejímku za účasti investora, kde jsou definovány nedostatky, které jsou následně odstraněny ke spokojenosti klienta. Součástí dokončení a předání stavebního díla je I předání potřebných dokumentů ke kolaudačnímu řízení.

Technický dozor stavebníka

U staveb, které jsou realizovány dodavatelsky je nutná průběžná kontrola kvality a postupu prací. Pro takový případ je technický dozor stavebníka vhodný partner pro investora, který zajišťuje kontrolu souladu prováděných prací s platnou dokumentací, standardy, ČSN a platnými legislativními ustanoveními, kontrolu dodržování zásad BOZP a PO, ochrany životního prostředí apod. Technický dozor stavebníka se podílí při řešení technických problémů realizace ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, kontrole dokladů ke kolaudaci, zajištění soupisu vad a nedodělků a kontrole jejich odstranění.
IČO: 039 34 144